Stránka je momentálne v rekonštrukcii


O nás

Detský domov Studienka (ded) je jediným a najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 1951 prešlo viacerými organizačnými zmenami.

Najprv to bol Dojčenský ústav a boli v ňom umiestnené deti do veku jedného roka. Neskôr zariadenie patrilo pod Ústav národného zdravia mesta Bratislavy a boli tu deti do troch rokov. Zariadenie malo štandardný zdravotnícky charakter.

Od 1.1.1997 zariadenie prešlo pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v roku 1998 sa zmenil názov zariadenia na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti Studienka, s celkovou kapacitou 85 miest.Od roku 2004, podľa zákona je zriaďovateľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Od 1.7.2011 je zriaďovateľom Ústredie PSVaR. Ostatný zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 nám ukladá prijímať len deti s nariadenou ústavnou výchovou,okrem týchto organizačných zmien prechádza ded aj procesom transformácie. Cieľom transformácie je vytvoriť moderné polyfunkčné zariadenie poskytujúce všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z akýchkoľvek dôvodu žijú mimo svojej biologickej rodiny.Personálna štruktúra ded je daná potrebami detí. Celú priamu činnosť s deťmi zabezpečuje odborný personál – zdravotné sestry, psychologičky, vychovávatelia, sociálne pracovníčky a profesionálni rodičia.


Deti sú rozdelené podľa veku a charakteru zdravotného alebo telesného postihnutia do niekoľkých skupín :

  • jedna špecializovaná skupina pre deti s duševnými poruchami
  • dve samostatné skupiny od 3 do 18 rokov
  • tri špecializované samostatné skupiny pre ťažko postihnuté deti
  • 35 profesionálnych rodín mimo detského domova