Stránka je momentálne v rekonštrukcii


O nás

Detský domov Studienka je najstarším zariadením svojho druhu na území Bratislavy. Od svojho vzniku v roku 1951 prešiel viacerými organizačnými zmenami.

Spočiatku to bol Dojčenský ústav iba pre malé bábätká. Zariadenie roky patrilo pod Ústav národného zdravia mesta Bratislavy a bol malo štandardný zdravotnícky charakter. Od 1.1.1997 zariadenie prešlo pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v roku 1998 sa zmenil názov zariadenia na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti Studienka, s celkovou kapacitou 85 miest. V tom období boli najmenšie deti umiestnené v dvoch vilách na Ceste k Železnej studienke, odkiaľ pramení aj názov STUDIENKA. Ťažko postihnuté deti bývali v dome pod Slavínom a deti predškolského veku v budove bývalej škôlky na sídlisku Ružinov.

Od roku 2004 bol zriaďovateľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. V roku 2005 sa celý detský domov presťahoval do dvoch zrekonštruovaných budov bývalých škôlok na Röntgenovej 6 a Lenárdovej 10 na území Petržalky.

Od 1.7.2011 je zriaďovateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 nám ukladá prijímať len deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Okrem týchto organizačných zmien prechádza detský domov aj procesom transformácie. Personálnymi zmenami sa postupne navýšil počet profesionálnych rodičov, ktorí prebrali deti do jedného, troch a dnes už do šesť rokov. Tieto deti sú takmer výlučne v profesionálnych rodinách. Asi tretina detí v profesionálnych rodinách má zdravotné ťažkosti rôzneho charakteru a aj z tohto dôvodu deti ostávajú žiť v profesionálnej rodine až do svojej dospelosti.

V bratislavskom kraji sme jediné zariadenie, ktoré prijíma aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, s chronickými ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovateľskú starostlivosť a s kombináciou rôznych postihnutí. Preto na troch špecializovaných skupinách pracujú zdravotné sestry a opatrovateľky.

V r. 2011 sme zriadili jednu špecializovanú skupinu pre deti s duševnými poruchami.

Od r. 2014 všetkých päť skupín v priestoroch detského domova samostatne hospodári s vyčleneným rozpočtom. Dennú starostlivosť o deti zabezpečujú okrem sestier a opatrovateliek vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a profesionálni rodičia. Bežný život v skupine zabezpečujú vychovávatelia a pomocní vychovávatelia pod vedením koordinátora tak, aby deti pripravili na bežný život, ktorý ich čaká po opustení detského domova.

Odbornú prácu zabezpečujú psychologičky, sociálne pracovníčky, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg. Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme fyzioterapiu, canisterterapiu a iné služby podľa potrieb detí a našich možností.

Detský domov má pre deti tieto možnosti umiestnenia:

  • jedna samostatná skupina pre deti,
  • jedna špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnými poruchami,
  • tri špecializované samostatné skupiny pre ťažko postihnuté a chronicky choré deti,
  • 32 profesionálnych rodín, ktoré sa starajú o deti vo svojom domácom prostredí.